Regulamin

Definicje wyrażeń używanych w Regulaminie:

 1. Artlinemeble.pl sklep internetowy prowadzony jest przez ART LINE SP. Z O.O. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000746674, dla którego rejestracja prowadzona jest przez SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWA W WARSZAWIE, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5252761764, REGON: 381145660

 2. sklep internetowy artlinemeble.pl prowadzony jest przez ART LINE SP. Z O.O. w języku polskim i zorganizowany jako sklep internetowy utrzymany przez ART LINE SP. Z O.O. w domenie artlinemeble.pl, zgodnie z którą po spełnieniu warunków przewidzianych w regulacjach, użytkownicy mają możliwość zawierania umów sprzedaży towarów. W dalszej części regulaminu sklep internetowy artlinemeble.pl będzie również nazywany "sklep" lub "usługa".

 3. Użytkownik jest osobą fizyczną mającą pełny dostęp do transakcji prawnych, a także osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która wykorzystuje lub zamierza korzystać ze strony internetowej. Jest on podmiotem, który spełnia warunki określone w przepisach, wyraził chęć korzystania z usług artlinemeble.pl

 4. Rejestracja W wyniku poprawnej rejestracji, Użytkownik uzyskuje własne Konto i jest upoważniony, za pomocą działań technicznych, do złożenia oświadczeń woli o akceptacji oferty sprzedaży dostępnej na stronie internetowej artlinemeble.pl

 5. Sprzedawca ART LINE SP. Z O.O.

 6. Kupujący , zamawiający użytkownik, który na podstawie dostępnych usług artlinemeble.pl przyjął ofertę sprzedaży towarów lub złożył zamówienie na wykonanie określonej usługi.

 7. Osobiste konto Kupującego, panel administracyjny i informacyjny, tworzone automatycznie w wyniku właściwej rejestracji, w wyniku której znajdują się dane o aktywności użytkownika artlinemeble.pl, dane są gromadzone i przechowywane na stronie internetowej, w szczególności w zakresie złożonych przez Kupującego zamówień i danych osobowych podanych podczas rejestracji.

 8. Towar produkt, usługa lub prawo, które mogą być przedmiotem umowy i wskazane w sklepie internetowym artlinemeble.pl.

 9. Oferta skierowana przez artlinemeble.pl, do wszystkich użytkowników serwisu artlinemeble.pl, oferta zawarcia umowy sprzedaży na określone w nim towary, za określoną cenę, uregulowana treścią art. 66-70 kodeksu cywilnego. Oferta może zawierać dodatkowe postanowienia dotyczące przyszłej umowy, w szczególności dotyczące zasad płatności, zasad poniesienia kosztów transportu towarów oraz daty zamówienia.

 10. Zamówienie określone przez Kupującego (parametry) dla dostarczenia towarów lub usług dostarczone przez artlinemeble.pl, składające się z treści zamówienia skierowanego przez Kupującego na artlinemeble.pl. W zamówieniu po zdefiniowaniu parametrów usługi przez Kupującego, system artlinemeble.pl automatycznie poda dodatkowe informacje dotyczące przyszłej umowy, w szczególności w zakresie ceny sprzedaży produktu, zasad płatności, zasad transportu towaru oraz daty realizacji zamówienia.

 11. Koszyk narzędzie systemowe, które pomaga Kupującemu robić zakupy w sklepie internetowym, umożliwiające zbieranie wybranych ofert lub zamówień złożonych w artlinemeble.pl w jednym miejscu oraz podgląd wartości zakupu. Koszyk jest tworzony automatycznie w wyniku "kliknięcia" opcji "Dodaj do koszyka" co najmniej jednej przy pozycji. Wybór opcji "Dodaj do koszyka" nie oznacza akceptacji oferty ani potwierdzenia jej otrzymania i nie jest wiążący dla Kupującego albo Sprzedawcy. Użytkownik może w każdej chwili usunąć dowolną wybraną ofertę z koszyka. W koszyku kupujący ma możliwość zweryfikowania treści Zamówienia, tj. Informacji wskazującej użytkownikowi, jaka będzie treść umowy, zawartej w wyniku przyjęcia oferty. Kolejność konkretnie wskazuje Kupującemu jakie są zasady i warunki płatności, zasady i koszty transportu towarów oraz okresy obowiązywania umowy. Ponadto zamówienie może zawierać inne postanowienia. W zależności od rodzaju oferty, Użytkownik może mieć prawo do ustalenia metody płatności oraz ustalenia zasad i kosztów transportu w Zamówieniu.

 12. Akceptacja oferty : podjęte przez Kupującego działania techniczne polegające na akceptacji treści oferty (jej akceptacji), co skutkuje zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą i Kupujący. Działania techniczne prowadzące do przyjęcie oferty polegają na potwierdzeniu przez Kupującego oferty przez "kliknięcie" na poprawnie wypełnionym formularzu zamówienia opcji "Złożyć zamówienie", w wyniku czego na podany w formularzu rejestracyjnym lub koncie adres e-mail zostanie wysłany e-mail, informujący Kupującego o złożonym zamówieniu. Kupujący otrzyma również linki do adresu e-mail, z którego będzie mógł korzystać, gdy chce anulować zamówienie lub zmienić zamówienie. W wyjątkowych przypadkach - w przypadku braku informacji o dostępności produktu, Kupujący otrzyma e-mail zwrotny z prośbą o czekanie w celu ustalenia, czy dany produkt jest dostępny i jak będą kształtowane koszty transportu. Po ustaleniu powyższego artlinemeble.pl poinformuje o tym Kupującego natychmiast .

 13. Składanie zamówień podejmowane przez Kupującego działania techniczne polegające na przyjęciu przez niego treści wygenerowanego zamówienia (wytworzonego w sposób określony przez Kupującego w celu świadczenia usługi lub usług), skutkującego zawarciem umowy pomiędzy artlinemeble.pl a Kupującym. Działania techniczne prowadzące do przyjęcie oferty polegają na potwierdzeniu przez Kupującego oferty przez "kliknięcie" na poprawnie wypełnionym formularzu zamówienia opcji "Złożyć zamówienie", w wyniku czego na podany w formularzu rejestracyjnym lub koncie adres e-mail zostanie wysłany e-mail, informujący Kupującego o złożonym zamówieniu. Kupujący otrzyma również linki do adresu e-mail, z którego będzie mógł korzystać, gdy chce anulować zamówienie lub zmienić zamówienie.

 14. Sprzedaż Zawarcie umowy wynikającej z procedury przyjęcia oferty lub złożenia zamówienia przez Kupującego zgodnie z aktem prawnym regulowanym treścią art. 535-581 kodeksu cywilnego, a w przypadku, gdy nabywca jest konsumentem, również treść ustawy z dnia 30 maja 2014 r. O prawach konsumenta.

 15. Dostawa Dostawa Towaru jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się pod adresem wskazanym przez Klienta przy składaniu Zamówienia.

 16. Umowa sprzedaży jest w języku polskim, a treść zgodna z Regulaminem.

 17. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, którego wartość przekracza wartość sprzedaży detalicznej, o której mowa w § 2. W przypadku odmowy przyjęcia zamówienia klient zostanie poinformowany w ciągu 2 dni roboczych od złożenia zamówienia na adres e-mail podany przez Klienta.

 18. Metody płatności, termin płatności, ceny
  1. Ceny produktów podane w sklepie artlinemeble.pl są podane w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym 23% podatku VAT, cła i inne podatki. Sprzedawca odpowiada tylko za ceny i opisy Produktów zamieszczone na swojej stronie internetowej. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ceny i opis Produktu znajdujący się na stronach internetowych administrowanych przez osoby trzecie, w szczególności takich jak strony porównujące ceny. Zaleca się, aby zawsze sprawdzić cenę i opis produktu bezpośrednio na stronie sklepu internetowego.
  2. Sprzedawca oferuje Klientom następujące metody płatności:
   - przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony na rzecz ART LINE SP. Z O.O. , płatność w systemie elektronicznym "Przelewy24" , płatność gotówkowa za odbiór osobisty w stacjonarnym sklepie ART LINE.
  3. Do każdego wysłanego zamówienia dołączana jest faktura VAT lub pokwitowanie potwierdzające sprzedaż i dowód własności.
  4. Zamówiony Towar pozostaje własnością Sprzedającego do momentu zapłaty za Towar. Do czasu przeniesienia własności, bez wyraźnej zgody Sprzedawcy, Kupujący nie ma prawa do dalszego sprzedawania, wynajmowania, ustanawiania prawa zastawu, przenoszenia prawa własności w celu zabezpieczenia należności, przetwarzania i innych regulacji oraz dokonywania zmian Towarów.

 19. Dostawa
  1. Dostawa Produktów jest ograniczona do dostawy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się pod adresem wskazanym przez Klienta przy składaniu Zamówienia. Koszty dostawy są podawane Klientowi w momencie składania Zamówienia.
  2. Jeżeli dostawa nie może nastąpić na adres wskazany przez Klienta, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w celu wskazania alternatywnego adresu dostawy lub anulowania Zamówienia.
  3. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, roszczenia, koszty, szkody, opłaty lub wydatki poniesione przez Klientów będących przedsiębiorcami oraz wynikające z ewentualnych opóźnień w dostawie.
  4. Po dostarczeniu Produktu do Klienta przenoszone jest ryzyko jego utraty lub uszkodzenia. Jeśli dostawa Produktu zostanie opóźniona w wyniku naruszenia przez Klienta postanowień Umowy, ryzyko, o którym mowa w zdaniu pierwszym, przechodzi na Klienta w momencie, w którym dostawa miałaby miejsce, gdyby takie naruszenie nie nastąpiło. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie Produktu od momentu przejścia ryzyka na Klienta.
  5. Klient jest zobowiązany do zapewnienia odbioru Produktu bez zbędnych opóźnień i w rozsądnym czasie.

 20. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Klienta będącego Konsumentem

  Konsument może, w terminie 14 dni kalendarzowych, odstąpić od umowy zawartej na odległość na odległość, bez podawania przyczyny, na warunkach opisanych w ustawie o prawach konsumenta. Termin do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w której osoba trzecia, inna niż przewoźnik, wskazana przez Klienta, weszła w posiadanie rzeczy. Termin uważa się za zachowany, jeżeli w ciągu 14 dni od daty zdarzenia opisanego w ust 12 Klient przekaże Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu.
  1. Oświadczenie można przesłać na adres Sklepu Sprzedawcy, tj. ART LINE SP. Z O.O. na adres e-mail info@artlinemeble.pl .
  2. W przypadku wysłania przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy pocztą elektroniczną Sprzedawca niezwłocznie prześle Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy.
  3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Klienta, Umowa zostanie uznana za niezawartą.
  4. W razie odstąpienia od umowy sprzedawca jest zobowiązany niezwłocznie zwrócić klientowi wszystkie płatności otrzymane od klienta, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany przez Klienta o wykonaniu prawa do odstąpienia od umowy.
  5. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu tych samych metod płatności, które zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie będzie ponosić żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
  6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania Towaru lub do momentu dostarczenia przez Sprzedawcę dowodu jego zwrotu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  7. Jeżeli Klient wykorzystał Towary w sposób wykraczający poza to, co jest konieczne do stwierdzenia ich charakteru, cech i funkcjonowania, odpowiada on za zmniejszenie wartości Towarów będących przedmiotem Umowy.
  8. W przypadku odstąpienia od Umowy, Klient jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu produktu Sprzedawcy, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. W takim przypadku Klient ponosi jedynie bezpośredni koszt zwrotu.

 21. Prawa gwarancyjne przysługujące Klientowi będącym konsumentem Sprzedawca odpowiada wobec Klienta z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadach określonych w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.

 22. Reklamacje dotyczące towarów
  artlinemeble.pl, jako Sprzedawca, odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu cywilnego z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie cywilnym, w szczególności w art. 556 i art. 556 [1] -556 [3] i późniejszy Kodeks cywilny.
  1. Reklamacje wynikające z naruszenia praw gwarantowanych przez prawo lub na podstawie niniejszego Regulaminu należy kierować na e-mail: info@artlinemeble.pl.
  2. artlinemeble.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie 14 dni. Brak rozpatrzenia reklamacji w powyższym terminie oznacza, że jest ona uzasadniona.
  3. Aby skutecznie złożyć reklamację, klient powinien najpierw poinformować sklep o istnieniu usterki i przesłać opis wady i dokumentacji fotograficznej na adres e-mail info@artlinemeble.pl Wraz z opisem i zdjęciami określ swoje oczekiwania związane ze skargą. Jeżeli przesłane zdjęcia okażą się niewystarczające do rozpatrzenia reklamacji - nie będą odpowiednio odzwierciedlać wad, Klient jest zobowiązany do dostarczenia reklamowanego towaru do Sklepu na ul. Towarowa 22, 00-839 Warszawa .
  4. W przypadku Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sklepu Internetowego z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towarów jest wykluczona. To wykluczenie jest nieskuteczne, jeśli sprzedawca ukrył wadę.
  5. artlinemeble.pl nie jest producentem towarów. Dlatego artlinemeble.pl nie ponosi odpowiedzialności za gwarancję dostępności lub wymiany sprzedanych Towarów.

 23. Skargi dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną

  Serwis artlinemeble.pl podejmuje działania w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu, w zakresie wynikającym z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez klientów w rozsądnym terminie.

  Klient jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić artlinemeble.pl o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu strony Sklepu Internetowego.

  Klient może zgłaszać nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu na email info@artlinemeble.pl

  W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem Sklepu artlinemeble.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie 14 dni. Brak rozpatrzenia reklamacji w powyższym terminie oznacza, że jest ona uzasadniona.


 24. PRAWA AUTORSKIE DO ILUSTRACJI Korzystanie z materiałów ilustracyjnych, zdjęć, kompozycji, układów stron i praw własności intelektualnej zawartych na stronie internetowej artlinemeble.pl - niezależnie od ich formy - jest niedozwolone, chyba że zostało wyraźnie autoryzowane przez ART LINE SP. Z O.O.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Jeżeli którekolwiek z postanowień zostanie uznane za nieskuteczne z mocy prawa, nie oznacza to, że cała umowa jest nieważna. Nieefektywny przepis musi zostać zastąpiony skutecznym przepisem odpowiadającym jego celowi ekonomicznemu. Ta zasada odnosi się także do luk w tej umowie. ARTLINE zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

Transakcje dokonane przed wejściem w życie nowych przepisów są prawnie objęte obowiązującymi przepisami.

Obowiązujące prawo i spory

Prawo właściwe dla umowy między Użytkownikiem i artlinemeble.pl, którego przedmiotem są usługi świadczone przez artlinemeble.pl na warunkach określonych w Regulaminie jest prawo polskie, w szczególności ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz przepisy o RBP. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez artlinemeble.pl będą rozstrzygane przez właściwe sądy lokalne w Warszawie oraz w przypadku, gdy stroną sporu będzie konsumentem poprzez właściwe sądy lokalne zgodnie z ogólnymi zasadami Kodeksu postępowania cywilnego.

Ważność rozporządzeń

Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane za ważne na mocy ważnej decyzji sądu, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

Wejście w życie, zmiany Regulaminu

 1. Przepisy prawne można znaleźć pod adresem internetowym https://artlinemeble.pl/regulacja, z opcją pobierania i przechowywania w formacie PDF.
 2. Przepisy prawne wchodzą w życie po publikacji w http://artlinemeble.pl/regulamin
 3. artlinemeble.pl zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu prawne w dowolnym czasie i bez podania przyczyn, o czym Użytkownik zostanie poinformowany. Użytkownik ma prawo wnieść sprzeciw wobec zmiany Regulaminu, co będzie równoznaczne z rozwiązaniem umowy zawartej drogą elektroniczną i usunięciem Konta użytkownika. Możliwe zmiany w Przepisach prawnych nie wpływają na zamówienia złożone przed wprowadzeniem tych zmian.
 4. artlinemeble.pl zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z Użytkownikiem bez podania przyczyny. Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w dowolnym momencie, w tym bez podania przyczyny, w sposób określony w Regulaminie.
 5. W tej sprawie artlinemeble.pl przesyła oświadczenie o rozwiązaniu umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Użytkownikowi, co w przypadku, o którym mowa w ust 3 powoduje natychmiastowe rozwiązanie umowy i uprawnia artlinemeble.pl aby natychmiast usunąć Konto Użytkownika. Usunięcie Konta powoduje utratę przez Użytkownika dostępu do historii zamówień, rabatów i promocji. Użytkownik może uzyskać dostęp do historii zamówień za okres, w którym Administrator jest uprawniony do przechowywania tych danych przez skontaktowanie się z artlinemeble.pl bezpośrednio.
 6. artlinemeble.pl oświadcza, że zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w funkcjonalności Serwisu, w tym do wprowadzania nowych funkcjonalności.
Dziękujemy za przeczytanie, klikając wyraziłeś zgodę na zaakceptowanie warunków korzystania z serwisu artlinemeble.pl